Các nhóm sản phẩm CMC

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018/INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018

Th6 15, 2018

Kính gửi/ To: Quý cổ đông công ty!

Hội đồng quản trị Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với những thông tin như sau:

The Board of Directors respectfully invites shareholders of the Company to attend the 2018 Annual

General Meeting of Shareholders. Details of the meeting are as follows:

Thời gian/ Time: 9:30 – 11:30, Thứ 2 Ngày 25 tháng 6 năm 2018

Địa điểm/Location: Phòng họp lớn, Tầng 17, Tòa nhà CMC, 11 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung dự kiến/ Tentative Agenda:

 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017

BOD’s report on operation of 2017

 1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty;

Board of Management’s report on the 2017 annual business and production result report; and plan for the year of 2018.

 1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017;

Report of Board Supervisors 2017.

 1. Tờ trình số 01/2018/TT-ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

The submission No.01/2018/TT-ĐHĐCĐ regarding election of members of BOD and members of BOS for the term 2018 – 2023.

 1. Tờ trình số 02/2018/TT-ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018.

The Submission No.02/2018/TT-ĐHĐCĐ to approve the Audited financial statement and profit distribution in 2017; Business Plan and Profit Distribution Plan for the year 2018.

 1. Tờ trình số 03/2018/TT-ĐHĐCĐ về chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

The Submission No.03/2018/TT-ĐHĐCĐ regarding remuneration package for Board of Directors & Board of Supervisors 2018.

 1. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Election members of BOD and BOS for the term 2018- 2023

 1. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty (nếu có).

Other business (if any).

Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website công ty từ ngày 15/6/2018 tại địa chỉ sau:

Documents will be uploaded from June 15th 2018, please visit the link below for detail:  https://cmctelecom.vn/quan-he-co-dong/

Đăng ký và ủy quyền tham dự/ Attendance Registration and Proxy

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước với BTC việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội qua thư/fax/ điện thoại tới địa chỉ sau:

Ms. Lê Văn Quỳnh Trang:

Tel. 024. 37674688 | Fax. 024.37674686                    Di động: +84 934 634 988

Email: trang.lvq@cmctelecom.vn.

Quý cổ đông đến dự Đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu; cá nhân được uỷ quyền mang theo CMND và bản gốc giấy ủy quyền.

Please kindly register or send proxy statement in advance by email, fax, or post to the address

Ms. Le Van Quynh Trang:

Tel. 0084.24. 37674688 | Fax. 0084.24.37674686                 Cellphone: + 84 934 634 988

Email: trang.lvq@cmctelecom.vn.

Shareholders and proxy have to present the following papers at the meeting:

 • Invitation letter
 • ID card or passport
 • Proxy statement (in case of proxy)

Sincerely/ Trân trọng!