Các nhóm sản phẩm CMC

CHỐNG TIN NHẮN RÁC, THƯ ĐIỆN TỬ RÁC, CUỘC GỌI RÁC VÀ GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO, THƯ ĐIỆN TỬ QUẢNG CÁO, GỌI ĐIỆN THOẠI QUẢNG CÁO TẠI VIỆT NAM

 

Nhằm mục tiêu giúp khách hàng nắm rõ các trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia vào các dịch vụ viễn thông bao gồm các dịch vụ tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hạn chế các vi phạm, Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (“CMC Telecom”) ban hành “Quy định tuân thủ của khách hàng sử dụng các dịch vụ tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi” với các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Các khách hàng/đối tác của CMC Telecom có hoạt động gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại trong quá trình triển khai, sử dụng các dịch vụ của CMC Telecom.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo là tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân; tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông.

2. Người quảng cáo là người quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại.

3. Người sử dụng là người sử dụng tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại liên quan hoạt động quảng cáo.

4. Tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác bao gồm các loại sau:

a) Tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo, gửi thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo theo quy định pháp luật;

b) Tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định của pháp luật.

5. Danh sách không quảng cáo là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

Điều 3. Trách nhiệm của Người quảng cáo

1. Phải kiểm tra Danh sách không quảng cáo để tránh việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại trong danh sách này. Cách thức kiểm tra như sau:

– Tra cứu tại website https://donotcall.cmctelecom.vn/

– Tra cứu tại website https://khongquangcao.ais.gov.vn/

– Các hình thức khác theo quy định pháp luật hoặc theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo qua một trong các cách sau:

a) Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi Người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất;

b) Khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký trên giấy in, Cổng/Trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội của Người quảng cáo;

c) Gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài thoại của Người quảng cáo để đăng ký;

d) Sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.

3. Cung cấp cho Người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Chịu trách nhiệm và phải có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của Người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo.

5. Có giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho Người sử dụng trong việc từ chối nhận tin nhắn quảng cáo theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với CMC Telecom và các cơ quan tổ chức khác có liên quan trong việc quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại.

7. Lưu trữ thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận từ chối của người sử dụng để phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thời gian tối thiểu là 01 năm.

8. Tuân thủ quy định pháp luật về tên định danh

9. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng

1. Chuyển tiếp thông tin về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác về hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) hoặc của CMC Telecom.

2. Được quyền nhận hoặc từ chối nhận quảng cáo.

3. Phối hợp với CMC Telecom, Người quảng cáo và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Điều 5. Nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo

1. Không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo hoặc Người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó.

2. Đối với quảng cáo qua tin nhắn và đối với số điện thoại ngoài Danh sách không quảng cáo, Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất.

3. Trường hợp Người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, Người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.

4. Phải chấm dứt việc gửi đến Người sử dụng nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của Người sử dụng.

5. Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

6. Chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

7. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

8. Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo.

Điều 6. Điều khoản sử dụng dịch vụ tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi

Khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật và chính sách các nhà mạng theo từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau:

1. Cam kết không thực hiện các cuộc gọi từ dịch vụ tổng đài để gọi thoại thông báo mã xác thực, mã OTP cho các ứng dụng không có đại diện pháp nhân trên lãnh thổ Việt Nam;

2. Cam kết không thực hiện hành vi gian lận cước quốc tế;

3. Không được lợi dụng việc cung cấp dịch vụ để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác;

4. Không cung cấp các tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi vi phạm quy định của pháp luật.

CMC Telecom sẽ thông báo tới khách hàng khi có thay đổi chính sách của các nhà mạng.

Điều 7. Xử lý hành vi vi phạm quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác

1. Việc xử lý các hành vi vi phạm quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác theo quy định của Chính phủ.

2. Việc khắc phục, phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác theo quy định của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà mạng (bao gồm các hình thức khóa liên lạc tới các đầu số vi phạm, khóa đầu số, thu hồi đầu số phụ thuộc vào mức độ hành vi vi phạm và số lần vi phạm).

3. Nguồn xác định tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác:

(i) Từ các hệ thống/ứng dụng/tin nhắn;

(ii) Từ phản ánh của Người sử dụng;

(iii) Từ thông báo của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8. Phối hợp của CMC Telecom với cơ quan nhà nước và các nhà mạng khác

1. CMC Telecom sẽ phối hợp xử lý ngăn chặn các vi phạm về tin nhắc rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác theo hướng dẫn của Cục Viễn Thông, Cục An toàn thông tin và các cơ quan có thẩm quyền khác. Các quy định của các cơ quan này có thể được thay đổi theo từng thời kỳ. Dịch vụ viễn thông là dịch vụ đặc thù, vì vậy khách hàng đồng ý và hiểu rằng trong một số trường hợp khẩn cấp và đặc biệt, các hướng dẫn và chỉ thị của cơ quan nhà nước sẽ không được thể hiện dưới hình thức văn bản.

2. Theo yêu cầu của các nhà mạng liên quan, CMC Telecom sẽ phối hợp với các nhà mạng viễn thông này để thực hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Khách hàng/đối tác của CMC Telecom cam kết tuân thủ thực hiện đúng theo quy định này và quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về chống tin nhắc rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và các điều khoản sử dụng. Trường hợp vi phạm sẽ là căn cứ để CMC Telecom áp dụng các quyền chặn cuộc gọi/thu hồi đầu số/tạm ngừng/chấm dứt hợp đồng và phạt theo các điều khoản trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng được ký kết giữa CMC Telecom và khách hàng/đối tác. Tùy vào mức độ vi phạm, khách hàng sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp Quý khách hàng/đối tác sử dụng dịch vụ tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại do CMC Telecom cung cấp vào mục đích quảng cáo, Quý khách hàng/đối tác vui lòng thông báo với CMC Telecom để cùng phối hợp trong việc quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại tuân thủ quy định pháp luật.

Việc tiếp tục truy cập, sử dụng dịch vụ của CMC Telecom được hiểu là Quý khách hàng đã đồng ý tuân thủ quy định này. Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện vào từng thời điểm, CMC Telecom khuyến khích Quý khách hàng thường xuyên xem lại để được cập nhật và bảo vệ quyền lợi của mình.

Trường hợp Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến quy định này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với CMC Telecom theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Hotline 1900.2020